فروشگاه اینترنتی بلسینو
فیلتر ها

نمایش 21 از 21 کالا

در سرویس خواب نوجوان آراکس، کاربر را دررویایی قرار دادیم که با یک سفر دریایی آغاز می شود. حس رویا پردازانه و تجربه ای ناب خارج از فضای خانه برای نوجوان در این سن می تواند حس شخصیت پردازی را برای او فراهم آورد و با ذهن و درک پویای خود آن را بال و پر دهد. سفری که با بستن یک چمدان آغاز می شود و کاربر سوار بر قایق شخصی خود می شود و در فضای آرام و خروشان طبیعت مسیر خود را ادامه می دهد. همه ی اجسام در این اتاق با اشل متفاوت ترکیب شده اند، کشتی بزرگ، فانوس بزرگ، پاروهای کشیده، سکان کشتی و هرچه که به کاربر احساسی از دریانوردی و ماجراجویی و حرکت و تکاپو را انتقال می دهد، همه و همه در مسیر رویاپردازی کاربر در حال حرکت اند.

در این سفر بهترین رنگ ها برای نمایش حرکت و تکاپو و سفردریایی، رنگ های برگرفته از طبیعت خاص این موقعیت می باشند، به همین خاطر رنگ های نردبان رنگی سرد را انتخاب کردیم که این احساس رابه خوبی انتقال دهد و برای گرفتن حس سردی رنگ ها آن ها را با چوب گرم کردیم .مشاهده بیشتر بستن